Ze zápisu Rady města z 13. schůze z 5.3.2015

Na zasedání Rady města na 13.schůzi, 5.3.2015 byl schválen

3)     Výsledek výběrového řízení: „Nová Paka – Rekonstrukce komunikací 2015“

3/13/15/RM     Rada města schvaluje výsledek výběrového řízení na akci: „Nová Paka – Rekonstrukce komunikací 2015“ a na základě doporučení hodnotící komise souhlasí s uzavřením smlouvy o dílo s vítězným uchazečem firmou M – SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČ: 42196868, která podala nejvýhodnější cenovou nabídku.

Hlasováno:      4 pro
Zodpovídá:      L. Stuchlík

Odkaz na dokument na www.munovapaka.cz

Vyhlášení výběrového řízení na rekonstrukci komunikací 2015 – Heřmanice, Přibyslav

9. února Město Nová Paka zveřejnilo výběrové řízení na rekonstrukci komunikací 2015 v Heřmanicích a Přibyslavi.
V bodě 2.B. je i pokračování loni provedené první části rekonstrukce

Nová Paka – Heřmanice – obnova místní komunikace na p. č. 4080/1 – 2. část

Obnova bude spočívat ve zpevnění místní, štěrkové komunikace o šířce cca 3,0 metry a celkové délce 287 m. Bude provedena výsprava a vyrovnání stávajícího štěrkového podkladu, provedení podkladní vrstvy a položení nového asfaltového koberce tl. 50 mm včetně úprav nejbližšího okolí komunikace (krajnice, sjezdy, odvodnění).

  • Obnovení konstrukce vozovky v plné tloušťce (260 m2)
  • Očištění, výsprava a zesílení stáv. podkladu o tl. 0 – 180 mm (635m2)
  • Úprava povrchového odvodnění (odvodňovací. žlab, příkopy, vpusti)
  • Podkladní vrstva z asfalt. recyklátu o tl. 60 mm v celé délce komunikace (287 bm)
  • Pokládka asfaltového krytu ACO 11 v tl. 50 mm a celkové ploše 913 m2
  • Dosypání nezpevněných krajnic a sjezdů, dokončovací práce

předpokládané zahájení prací:                       01. 06. 2015 (po vydání stavebního povolení)
ukončení prací:                                                 do 30 . 09 .201 5

Odkaz na dokument na www.munovapaka.cz